Zorg en welzijn

Inwoners die zorg nodig hebben, verdwalen nu in een grote kluwen administratie. Dat moet eenvoudiger. Ook aan de kant van preventie is nog veel te winnen. Elke wijk moet een ontmoetingsplek hebben. Buurthuizen, of jeugdhonken. Zo voorkomen we eenzaamheid, ontsporing en depressies bij oud en jong.

gezin-pgb

Wie zorg nodig heeft, krijgt er door de verschillende zorgwetten een hoop administratie bij cadeau. Vooral in gezinnen waar een beroep wordt gedaan op meerdere zorgregelingen. Dat kan eenvoudiger. Den Bosch zou – net als enkele andere Nederlandse gemeentes – kunnen experimenteren met een integraal gezins-pgb.  

jeugdzorg

De wachttijden in de (jeugd)zorg moeten worden teruggedrongen. We zijn nog niet uit de perikelen van de transitie in 2014, dat heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt. Wachtlijsten lopen op, jeugdzorg loopt vast. De Bossche Groenen wil de zorg voorop zetten, niet de dossiers. Budgetten kunnen worden aangevuld, mensen niet. 

Om uitval en graviterende zorg te voorkomen moeten we werken aan sterke wijken en veerkrachtige mensen. Daarnaast moeten we professionals en vrijwilligers de juiste tools geven in dienst-, hulp- en zorgverlening. De administratiedruk voor zorgverleners moet omlaag.

preventie

Preventie is het kernwoord om de stad veilig te maken en te houden. We willen dat er wordt geïnvesteerd in jongerenwerk, sociale wijkteams en onderwijs. Denk aan voorlichting over radicalisering. Den Bosch heeft een nieuwe aanpak nodig voor het tegengaan van eenzaamheid en depressies bij jongeren. In samenwerking met jongerenwerk, school, zorg en het gezin. Niet alleen voor jongeren, maar ook met jongeren.

buurthuizen

Gezonde burgers dragen hun steentje bij in de wijk. Sociale cohesie moeten we stimuleren door jeugdhonken en buurthuizen opnieuw een centrale rol in de wijk te geven. Geen loket, maar een huiskamer. 

participatiewet

Wijken waar bewoners zelf zorgdragen voor het groen, leveren een gelukkiger en gezondere bevolking op. De participatiewet moeten we benaderen vanuit vertrouwen en zorg, niet vanuit controle en straf. Van ons mag deze wet zo snel mogelijk worden afgeschaft.

ouderen

De gemeente moet zich voorbereiden op de veranderende samenstelling van de bevolking. We willen levensloop bestendig bouwen, zodat ouderen in de wijk kunnen blijven. Er moet een verkennend onderzoek komen om knelpunten voor ouderen te signaleren. De Bossche Groenen staat voor ontmoeting in de wijk, waardoor verschillende generaties elkaar tegenkomen en helpen. 

Eenzaamheid moet worden tegengegaan. Er moeten woonconcepten voor senioren worden uitgewerkt. Wij denken aan woongemeenschappen, moderne hofjes en meergeneratiewoningen. Daardoor kunnen ouderen langer zelfstandig blijven en eenzaamheid wordt tegengegaan. In de wijken willen we meer ruimte voor ontmoetingsplekken – zoals kleinschalige horeca – waar bewoners elkaar weer tegenkomen. 

coffeeshop

De Bossche Groenen wil de overlast van coffeeshops in de wijken aanpakken. Door het uitsterfbeleid van de afgelopen jaren is het aantal shops in onze stad afgenomen. Hierdoor is het bij de overgebleven coffeeshops erg druk, wat regelmatig gepaard gaat met (parkeer)overlast. De Bossche Groenen wil daarom dat er meer shops komen aan de randen van de stad, waardoor de overlast in het centrum wordt teruggedrongen.

crisisdienstverlening

De Bossche Groenen zien graag een uitbreiding van de crisisdienstverlening rondom ‘verwarde personen’. Instanties als de politie, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, de GGZ en Farent werken samen om overlast tegen te gaan van/hulp te bieden aan mensen die in hun buurt verward of verontrustend gedrag vertonen. Die samenwerking willen we verder uitbreiden met Stichting Loods – de kringloopwinkel aan de Ridderspoorstraat – en andere sociaal maatschappelijke initiatieven.