Bestuur

De Bossche Groenen staat voor een nieuwe politieke beweging en een andere bestuurscultuur; gebaseerd op vertrouwen en verbinding. De burger moet meer betrokken worden bij het vormgeven van de stad. Een centraal loket moet inwoners met vragen en ideeën de juiste weg wijzen.

met burgers

De Bossche Groenen wil dat Den Bosch samen met de inwoners bestuurd wordt. Dat betekent dat de burger bij het vormen van beleid meegenomen moet worden. Niet alleen voor inwoners, maar ook mét inwoners de stad vormgeven. 

Nu zien we te vaak dat het misgaat en bewoners weinig tot geen zeggenschap hebben bij de inrichting van hun buurt, wijk of stad. Er moet geïnvesteerd worden in het herstel van vertrouwen van burgers in de overheid. Bij bewoners zit veel kennis en kunde, zeker als het hun eigen wijk betreft. Gebruik die kennis dan ook.

We maken meer gebruik van praktische democratische instrumenten: wijkrechten, wijkraden, wijkbudgetten en wijkbegrotingen. De gemeente zet daarvoor de kaders neer, gericht op minder regels in plaats van meer. De gemeente waakt ervoor dat iedereen meedoet. Dit is democratie in actie. 

burgerbegroting

Een burgerbegroting is een goede manier om inwoners meer zeggenschap te geven over de uitgaves van de gemeente. Wij zien graag dat de gemeente hier werk van gaat maken. De dorpen Engelen, Bokhoven, Empel, Nuland en Vinkel zijn zeer geschikt voor proeven met een burgerbegroting. Het invoeren van de wijk- en dorpsbudgetten verdient een goede evaluatie. Voortzetting moet gestimuleerd worden. 

ombudsfunctie

Als inwoners onze hulp inroepen, horen we vaak dat de gemeente geen oren en ogen heeft voor de burger. Wij vervullen als partij graag de functie van ombudsman/vrouw, maar eigenlijk zou de gemeente hierin moeten faciliteren. 

Denk aan een algemeen loket, waar iedereen terecht kan met vragen. Via die weg kunnen inwoners naar de juiste persoon worden verwezen. Ideeën worden dan tevens getoetst op haalbaarheid. Het uitgangspunt is een dienstbare overheid. Meedenken in plaats van tegenwerken.

Naast de Nationale Ombudsman komt er een Bossche Ombudsman. De Bossche Ombudsman is er voor iedereen die tussen het wal en schip raakt. Voor alle burgers die niet worden gezien of gehoord. Het is het aanspreekpunt waar je geen website krijgt, maar een mens om je probleem aan voor te leggen. Voor elk persoonlijk of buurtprobleem is er een oplossing.