Energie en klimaat

Den Bosch moet de groenste stad van Nederland worden. Landelijk voorop lopen op het gebied van klimaat en energie. Voor 2050 moet de gemeente klimaatneutraal zijn. Wij pleiten om in 2030 al 60% reductie gerealiseerd te hebben. Dat willen we bereiken met energiebesparing, de stimulering van het energieneutraal (ver)bouwen van woningen en gebouwen en het opwekken van groene energie. Allemaal in overleg met de betrokken inwoners.

Zonnepanelen

We willen beginnen met het laaghangende fruit. Dat zijn de beschikbare daken van woningen, bedrijven en instellingen. Er dient een inventarisatie te worden gemaakt van alle daken in de gemeente. Daarna willen we constructies opzetten om alle beschikbare daken binnen vijf tot tien jaar vol te leggen met zonnepanelen.

Denk ook aan grote overkappingen op parkeerplaatsen, waar zonnepanelen op geplaatst kunnen worden. Een bijkomend voordeel: in de warme zomer staat je auto niet in de hitte, in de natte herfst en winter staat de auto droog.

Zonneladder

Door de zonneladder toe te passen, kunnen we bijna de helft van onze groene stroom opwekken. Dat betekent dat we, bij het plaatsen van zonnepanelen binnen de bebouwde kom, eerst kijken naar gebouwen en daarna pas naar ongebruikte terreinen. Buiten de bebouwde kom moeten functies worden gecombineerd. Denk aan panelen op vuilnisbelten en aan geluidsschermen van spoor- en autowegen.

Aangezien klimaatverandering zal leiden tot een tekort aan voedsel is het erg onhandig om vruchtbare grond vol te leggen met zonnepanelen. De transformatie van de land- en tuinbouw en de veeteelt – van intensief naar kringloop en biologisch – vraagt juist om een herverdeling van gronden in combinatie met meer natuur. We willen geen zonneparken op gemeentegronden die bestemd zijn voor natuurontwikkeling.

Windmolens

Windenergie is onmisbaar voor de energietransitie. De molens moeten worden gebouwd met respect voor het landschap en in samenspraak met de betrokken burgers. Wij willen geen windmolens in en nabij natuurgebieden. 

Uit voorzorg willen we geen windmolens te dicht op bebouwde omgeving, zoals woonwijken. Er zijn teveel onzekerheden over de langetermijneffecten van windmolens op de volksgezondheid. De Bossche Groenen vindt de Rosmalense Polder geschikt voor een beperkt aantal windmolens. Op gepaste afstand van woonwijken zoals De Groote Wielen en de dorpskernen.

Windmolens moeten niet geplaatst worden in een industriële opstelling (raster). We moeten het hart van het gebied openhouden voor de weidevogels. Dit is ook belangrijk vanuit een landschappelijk oogpunt. Windmolens passen goed aan de randen van het open gebied langs bestaande infrastructuur op boerenerven.

Een goed idee is een multifunctionele klimaatmolen. De molen wekt stroom op voor bijvoorbeeld elektrische stadsbussen en voor de boten van de Kring Vrienden ’s-Hertogenbosch. In de molen wordt voorlichting gegeven hoe je thuis je energierekening kunt halveren.

Biomassa

Energieopwekking via de verbranding van biomassa op basis van hout sluiten wij uit. 

Gemeentelijk energiebedrijf

De Bossche Groenen wil de Essentgelden inzetten voor het klimaat. Wij willen het opwekken van groene energie niet aan de markt overlaten en zelf de regie nemen. Door het oprichten van een groen, gemeentelijk energiebedrijf kunnen we gebruikmaken van subsidies. Het geld dat daarmee verdiend wordt, kan naar de gemeentekas. 

Met de portemonnee van de gemeente kunnen vervolgens weer nieuwe initiatieven ter verduurzaming worden betaald. Daar komt nog bij dat een gemeentelijk energiebedrijf bedrijvigheid oplevert en voor meer werkgelegenheid zorgt. Daarbij kunnen we de kennis van onze data-academie (Jheronimus Academy of Data Science) goed gebruiken.

Klimaatneutraal bouwen

De gemeente Den Bosch kan het goede voorbeeld geven op het terrein van duurzaamheid. Nieuwe gebouwen die eigendom zijn van de gemeente – zoals scholen en sportaccommodaties – worden voortaan klimaatneutraal gebouwd. Bestaande gebouwen worden verder verduurzaamd. De gemeente zou hier in de begroting voldoende geld voor vrij moeten maken.

Het gebruik van fossiele brandstoffen draagt niet bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad. Nieuwbouwwijken – onder meer De Groote Wielen en De Haverlij – krijgen daarom helemaal geen (fossiel) gas meer.

woningbouwcorporaties

Woningbouwcorporaties kunnen meer energiebesparende maatregelen nemen die goed zijn voor het milieu en beter voor de portemonnee van de huurders. Energielasten kunnen omlaag door de installatie van zonnepanelen op huurwoningen. Verouderde woningen moeten we duurzaam renoveren. 

De gemeente kan het initiatief nemen door hier financieel aan bij te dragen. Om energiearmoede te voorkomen, worden alle sociale huurwoningen opgewaardeerd naar tenminste label A of (nog liever) klimaatneutraal. Deze maatregelen financieren we uit de opbrengsten van windmolens of met de Essentgelden.

We werken met een Bosch isolatieprogramma per wijk en we beginnen in de armste buurten. Isoleren levert de bewoners een flinke financiële besparing op. Goed ook voor het tegengaan van armoede. Hierin investeren is een taak van de gemeente en woningcorporaties. Bewoners hebben hier zelf vaak geen geld voor.

Duurzame koopwoningen

Ook huiseigenaren kunnen nog een slag maken in de verduurzaming van hun woning. De gemeente maakt dat makkelijker met duurzaamheidssubsidies. Bovendien kan de WOZ-belasting worden verlaagd voor eigenaren van een huis met minstens energielabel B. 

De welstandseisen voor zonnepanelen mogen soepeler, zodat meer bewoners worden gestimuleerd over te gaan op zonne-energie. Ook de subsidiepot voor het isoleren van particuliere woningen en ter stimulering van het gebruik van aardwarmte door Koude-Warmte Opslag (KWO) kan mensen in beweging brengen.

ontTegelen

De Bossche Groenen wil particuliere woningbezitters stimuleren hun eigen tuin te onttegelen. Dat kan bijvoorbeeld door de Onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen. Onze gemeente bestaat voor de helft uit sociale huurwoningen. Met woningcorporaties maken we afspraken om bij het aanbieden van een huurwoning een vast percentage van de voor- en achtertuin in stand te houden als groene tuin. Dit kunnen de corporaties opnemen in het huurcontract.