Natuur en milieu

Klimaatadaptatie is het sleutelwoord. De Bossche Groenen wil daarom de wijken en bedrijventerreinen verder vergroenen en verduurzamen. Wij willen alle mogelijke vormen in beeld brengen, zoals gevelgroen, geveltuintjes, leibomen en het aanbrengen van groene stadspoorten op de plekken waar de oude poorten naar de stad zijn verdwenen. Maar ook door het parkeren te verplaatsen naar de rand van een buurt of wijk.

Vergroening

Vergroening verhoogt naast de ecologische en economische waarden van omliggend vastgoed, ook de sociale waarden. Groene parken, wandelpaden en groene hofjes zijn dé plekken waar mensen elkaar ontmoeten. Zeker in een tijd waarin steeds meer mensen in hoogbouw wonen en geen eigen tuin hebben. De Bossche Groenen vindt het noodzakelijk om natuur in de wijk meer ruimte te geven. 

Dat kan door het planten van meer bomen en het uitbreiden van het aantal tiny forests. Veel straten in de versteende brede binnenstad zouden vergroend kunnen worden door het aanplanten van laanbomen. Openbare ruimte kan – ter bevordering van de leefbaarheid – beter worden ingezet voor groen dan voor steen. Groenstroken met bomen zorgen voor verkoeling en voor waterberging.

Maar ook het snippergroen is belangrijk om te behouden. Veel diersoorten zijn hiervan afhankelijk. Tevens is het groen onmisbaar in de strijd tegen klimaatverandering. De beleidsplannen voor het onderhouden van parken en waterkanten moet diervriendelijker. Denk aan de 10 km ecologische oevers die zijn aangelegd in Den Bosch Noord.

Verder kunnen we gaan experimenteren met het vergroenen van gebouwen. Denk aan de flat aan het Burgemeester Loeffplein en het winkelpand aan de Markt met vestigingen van Perry Sport, Etos en De Koopman.

Bedrijventerreinen

Net als bij een groene woonomgeving zorgen vergroende bedrijventerreinen voor minder ziekteverzuim. Op de hittestresskaart is De Rietvelden een diep rood gebied. Desondanks worden bij het afgeven van bouwvergunningen nul eisen gesteld aan een groene inrichting. Het gevolg: hittestress en een onaantrekkelijke werkomgeving.

kapvergunning

De Bossche Groenen wil de kapverordening herstellen. Door het versoberen van de kapverordening (dankzij bezuinigingen) vallen nu veel bomen tussen wal en schip. Zo is er op dit moment geen vergunning nodig voor het kappen van bomen op herontwikkelingslocaties, tenzij de locatie onder de Groene Kaart valt. Daardoor verdwijnen er tijdens de sloopfase geruisloos veel bomen. Deze bomen worden nu niet of onvoldoende gecompenseerd. 

parken

In een groeiende stad zijn parken de longen van de stad. Inwoners kunnen er terecht voor ontspanning, sport en ontmoeting. De parken dragen bij aan de geluksbeleving en gezondheid van inwoners en voegen kwaliteit toe aan de stad. Daarom mogen er meer parken bijkomen en bestaande parken worden versterkt. 

De plannen om het Annapark en het Prins Hendrikpark te bebouwen, willen we beiden van tafel. Wat ons betreft gaan we samen met wijkbewoners om de tafel om te zoeken naar wat wel mogelijk is. Alle opties moeten daarbij bespreekbaar zijn.

Zuid-Willemspark

De Bossche Groenen wil nu eindelijk eens smoel geven aan het Zuid-Willemspark. Daarmee willen we rekening houden met het terugdringen van teveel autoverkeer, het veiliger maken van de straat  – met snelheidsbeperkende maatregelen en een verkeerscirculatieplan – en aandacht voor de sociale veiligheid. 

Dit alles in het kader van klimaatadaptatie, het tegengaan van hittestress en het verbeteren van de verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid. De plannen hiervoor zijn in overleg met bewoners gemaakt. Het is nu zaak om aan de slag te gaan.

industrie

De Bossche Groenen wil met bedrijven in de gemeente in gesprek gaan over industriële vervuiling. Daaronder valt de omgang met afval, het terugdringen van luchtvervuiling – zoals fijnstof – en het beperken van de risico’s rondom zware industrie en chemische bedrijven. Met het sluiten van overeenkomsten kunnen we samen emissies en CO2-uitstoot verlagen. Op die manier willen we bedrijven aanzetten tot verduurzaming van de bedrijfsvoering.

Voor sommige bedrijven moeten we op zoek naar een nieuwe plek, verder buiten het bewoonde gebied van de gemeente. Schrootbedrijf AVI, kalverslachterij Vitelco en asfaltcentrale AsfaltNu zijn te dicht bij bewoond gebied gevestigd. De gemeente moet beter in de gaten houden of de industrie zich aan de milieu-eisen houdt. Nieuwe technieken om vervuiling tegen te gaan, moeten sneller in gebruik worden genomen.

Watermanagement

Klimaatverandering is een feit. De vraag is hoe hoog de wereldwijde temperatuurstijging zal gaan uitpakken. De stad zal zich hierop moeten voorbereiden. Langdurige droogte en hitte zullen worden afgewisseld met veel wateroverlast en natte periodes. Dat vereist watermanagement. De Waterschappen zijn daar al mee begonnen.

Door verstening van de openbare ruimte en particuliere tuinen tegen te gaan, kan het hemelwater bij hevige regenbuien beter worden opgenomen in de grond. Niet in het riool. Daarnaast kunnen de binnenstad, dorpen, buurten en wijken verder worden vergroend met gevelbeplanting en bomen in verschillende groottes. 

bos

Gronden die nu eigendom van de gemeente zijn en worden verpacht voor de teelt van veevoer, kunnen ook ingezet worden voor de ontwikkeling van bossen: klimaatbossen, voedselbossen, productiebossen en nieuwe natuurbossen. Productiebossen – voor het kweken van biobased bouwmaterialen – zijn ook een optie, maar dit type bos heeft alleen weinig natuurwaarde en is slecht voor het bodemleven. Op sommige punten vergelijkbaar met bioindustrie. Wij zien productiebossen dan ook graag gecombineerd met klimaatbos.

klimaatbos

De stad krijgt een duurzaam en biodivers klimaatbos van minimaal 100 hectare waarbij ecologie en duurzame houtwinning samengaan. Dat bos kan de gemeente op haar eigen gronden realiseren. Met het grootschalig aanplanten van voedsel- en klimaatbossen wordt CO2 vastgelegd en fijnstof afgevangen. 

Het levensbomenbos

Het Levensbomenbos is een succes. In 2017-2018 hebben velen daar een herinneringsboom geplant. De vraag was groter dan het aanbod. Daarom zien wij reden tot uitbreiding van dit soort bossen, bijvoorbeeld in de vorm van levensbomenbossen, voedselbossen en klimaatbossen. Houtbouw heeft immers de toekomst. Hout is duurzaam materiaal en tijdens de bouw wordt er weinig tot geen CO2 uitgestoten. Dit in tegenstelling tot beton en staal.

De groene delta

De Bossche Groenen wil verder met de uitvoering van De Groene Delta en het afmaken van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). Van het Vlijmens Ven tot in het zuiden aan het Drongelens Kanaal en in het westen tot aan de Deutersestraat. Hierdoor ontstaat een groot, aaneengesloten natuurgebied. Het waterbergingsgebied is inmiddels al aangelegd. 

Het Sparrenburgbos met de omliggende akkertjes dient te worden verworven en het kampenlandschap te worden hersteld. De resterende hekwerken tussen de verschillende bosgebieden moeten verder worden ontmanteld. De boerderijen in de Gement en de Henriettewaard kunnen omgevormd worden naar stadsboerderijen, gekoppeld aan stadslandbouw-, zorgeducatie- en voedselbankprojecten. 

De Rosmalense polder en de polder van Bokhoven bieden veel ruimte om natuur te ontwikkelen, in combinatie met cultuurhistorie en recreatie. Maar ook voor de ontwikkeling van energielandschappen. Door de aanleg van CO2-moerassen en voedselbos worden deze polders benut voor zowel duurzaamheid als biodiversiteit.

vuurwerk

De Bossche Groenen wil een verbod op particulier vuurwerk. Qua veiligheid en vervuiling is het beter om een centrale professionele vuurwerkshow te organiseren. Bij voorkeur met het gebruik van de nieuwste technieken, zoals drones. 

De manier waarop we nu de jaarwisseling vieren, is niet meer van deze tijd. Vanwege de toename van de hoeveelheid zwaar (lees: illegaal) vuurwerk, maar ook de troep die het met zich meebrengt. De vervuiling op straat en in de lucht kunnen we niet gebruiken in de strijd tegen klimaatverandering. Bovendien moeten we zuinig zijn met de dieren om ons heen.

motorcross

De Meerse Plas maakt onderdeel uit van een stedelijk overgangsgebied en de toekomstige nieuwe natte natuurparel; de Dungense polder. Wij vinden daarom dat het motorcrossterrein van Lidu niet thuishoort op deze plek. Er kan worden gekeken naar het samenvoegen van motorcrossverenigingen in de omgeving.

fair trade

De Bossche Groenen wil dat Den Bosch een fair trade gemeente wordt. De gemeente moet aantonen dat al haar inkopen 100% eerlijk, duurzaam én biologisch zijn. Daarmee willen we inwoners en bedrijven aanmoedigen om ook te kiezen voor eerlijke en duurzame producten.