Dieren

De Bossche Groenen vindt dat de gemeente een actieve taak heeft op het gebied van zorg dragen voor de dieren in onze stad. Daarom heeft de fractie – samen met twee andere fracties in de raad – een initiatiefvoorstel ingediend om te komen tot dierenwelzijnsbeleid. Onze omgang met álle dieren moet beter.

zwerf- en plaagdieren

De diverse instanties die zich bezighouden met de controle op het houden en verzorgen van dieren – zoals de Dierenbescherming, de Dierenambulance en het Dierenasiel – vragen meer ondersteuning. Dit kan door voldoende subsidie en faciliteiten beschikbaar te stellen. Voor vragen over bijvoorbeeld zogenaamde zwerfdieren, plaagdieren en bijenzwermen is het belangrijk dat inwoners makkelijk contact met de gemeente kunnen opnemen.

Met het oog op de bescherming van kleine leefgebieden van ‘bedreigde’ dieren, het beheersen van zogenaamde plaagdieren en het in kaart brengen van verwilderde dieren, is een advies- en informatiepunt gewenst. De beleidsplannen voor het onderhouden van parken en waterkanten moet wat ons betreft ook diervriendelijker. Denk aan de 10 km ecologische oevers die zijn aangelegd in Den Bosch Noord.

huisdieren

Mensen beschouwen dieren vaak als onderdeel van hun gezin. De zorg voor deze gezinsleden zou ook voor degenen met een smalle beurs toegankelijk moeten zijn. Het introduceren van een dierenartsenpraktijk waarbij een gereduceerd tarief wordt gehanteerd voor die doelgroep, kan daarbij helpen.

Wij willen de hondenbelasting afschaffen of er een doelbelasting van maken. Dat laatste betekent dat het geld ingezet wordt voor maatregelen waar de hond en zijn baasje ook profijt van hebben. Dat is nu niet het geval. Veelal worden de inkomsten dan ook besteed aan zaken die niets met honden of andere dieren te maken hebben.

dierenparken

De Bossche Groenen wil bijdragen aan een bewuste omgang met de dieren die onder onze verantwoordelijkheid vallen. We willen een einde aan entertainment met dieren op bijvoorbeeld kermissen en circussen en een strikt beleid op dierenmishandeling, uitbuiting en andere misstanden.

In dierenparken willen we het fokken verbieden. We zien graag een inrichting in de parken die gericht is op het welzijn van de dieren die er wonen. Dit betekent bijvoorbeeld dat zij altijd de kans moeten hebben om zich terug te trekken. Nu staat vermaak voorop in de (kinder)boerderijen. Wij willen dat de focus ligt op educatie, welzijn en het bieden van en plaats voor dieren die opvang nodig hebben.

Op dit moment heeft de gemeente onder andere een contract met een opkoper van alle jonge mannetjesgeiten. De Bossche Groenen wil dat deze dieren niet meer naar de slacht gaan.

veehouderij

We willen dat de gemeente meewerkt aan het afbouwen van intensieve veehouderij op ons grondgebied en het stimuleren van kringlooplandbouw. Intensieve veehouderij past niet binnen de transitie naar duurzame, biologische landbouw die wij voor ogen hebben. Stadslandbouw daarentegen moeten we verder faciliteren door het mogelijk maken van stadsboerderijen aan de rand van de stad, zoals in de Dungense Polder en aan oostzijde bij Nuland en Vinkel.

wildbeheer

De Bossche Groenen wil helemaal geen jacht meer op gemeentelijke gronden, zoals de gemeente Oss dat heeft geregeld. Dus ook geen schadebeheer op grond van provinciale ontheffingen.

vogels

Natuur is de laatste decennia uit de stad verdwenen. Onder andere door de manier waarop de woningen zijn gebouwd. Er zijn bijvoorbeeld minder broedmogelijkheden en verblijfsplaatsen voor vogels en vleermuizen. Het aantal mussen is de laatste dertig jaar gehalveerd. In de binnensteden zijn ze verdwenen. Nieuwe en gerenoveerde woningen hebben te weinig spleten en kieren. De Bossche Groenen wil dat hier bij nieuwbouw en renovatie rekening mee wordt gehouden, zodat er voldoende nestgelegenheid en beschutting is voor dieren. Daarom zetten wij in op natuur-inclusief en dier-inclusief bouwen.