Wonen

De gemeente moet weer de regie nemen om het grote tekort aan betaalbare woningen weg te werken. Den Bosch heeft een divers aanbod nodig van huurwoningen, koopwoningen, starterswoningen, studentenhuisvesting en seniorenwoningen. Experimentele woonprojecten – zoals Minitopia en Boschgaard – dienen we te koesteren.

Diversiteit aan woningen

De Bossche Groenen wil niet ongebreideld blijven doorbouwen. Wij gaan voor kwaliteit, niet voor kwantiteit. Bouwen van een diversiteit aan woningen, passend bij de wensen van bewoners. Dat zijn betaalbare huurwoningen, koopwoningen, starterswoningen, studentenhuisvesting en seniorenwoningen.

sociale huur

Het tekort aan woningen in de sociale huursector moet worden aangepakt. De Bossche Groenen wil dat de gemeente maximaal inzet op betaalbare huur- en koopwoningen. De achterstanden in het sociale woningbouwprogramma moeten worden weggewerkt. Er komt een moratorium op de verkoop van sociale huurwoningen totdat de wachtlijsten zijn weggewerkt.

Betaalbare volkshuisvesting is een plicht van de overheid. Omdat corporaties te weinig bouwen, willen we dat de gemeente dat weer gaat doen. Wij zijn voor een gemeentelijke woningbouwcorporatie of deelname van de gemeente aan de drie grote woonbedrijven in onze stad. We willen bouwen aan een sociale stad. Niet alleen voor de happy few.

We werken met prestatieafspraken over bouwaantallen, betaalbaarheid en duurzaamheid. Als gemeente zijn we gelijkwaardige samenwerkingspartners van woningcorporaties en andere partijen. We maken plannen alleen in samenspraak met buurtbewoners.

Speculatie

In een nieuw woningbouwprogramma moet speculanten een halt worden toegeroepen. Zelfbewoningsplicht – de koper moet zelf in het gekochte huis gaan wonen – is daarbij het beste middel.

woonbescherming

Woonbescherming moet serieus genomen worden. Flexhuur- en antikraakcontracten leiden vaak tot schrijnende situaties als de wachttijden voor een woning oplopen tot tien jaar. 

Strafontruimingen op basis van de Wet Damocles – het afsluiten van woningen/ruimtes na verdenking van drugshandel – moeten kritisch bekeken worden. De Bossche Groenen wil dat er meer naar de persoonlijke omstandigheden gekeken wordt. Wij hekelen misbruik van bestuursdwang en zien een socialer beleid voor ogen. Iemand dakloos maken is nooit een gepaste straf. 

burgerinitiatieven

Om de eenzaamheid onder alleenstaande ouderen tegen te gaan, willen we voor deze groep geclusterd gaan bouwen. Daarbij is aandacht voor de achtergrond van betrokkenen en gebruik van een gezamenlijke ruimte – zoals het Knarrenhof – belangrijk. Dat betekent meedenken met de wensen van inwoners en maatwerk leveren.

experiment

Wij vinden het belangrijk dat er genoeg ruimte is voor burgerinitiatieven en voor mensen met een alternatieve duurzame levensstijl. Succesvolle projecten zijn bijvoorbeeld Boschgaard en De Oosterburen, waarbij er ook alternatieve woonvormen van de grond komen voor mensen met een smallere beurs. 

De Bossche Groenen wil een vervolg op het succesvolle tiny house project Minitopia. Daarvoor kijken we naar verouderde industrieterreinen, parkeerterreinen en percelen aan de rand van de stad die geen toekomst meer hebben en gesaneerd moeten worden. Minitopia is een proeftuin die met meer concepten kan worden uitgebreid, zoals permacultuur en stadslandbouw.

Nieuwbouw

Wij zien veel mogelijkheden om nieuwe woningen te creëren. Niet in het (snipper)groen – parken, natuur, groenstroken -, maar door bestaande plekken te transformeren. De verouderde winkelstrips moeten worden herontwikkeld. Denk aan het Rivierenplein, de Boschmeersingel, het Van Roosmalenplein en de Gruttostraat. Winkels beneden, woningen daarboven. 

Maar ook het transformeren van kantoren, winkels, leegstaande gebouwen of garages van de gemeente tot woningen. Denk aan het Rodenborch College, dat binnenkort gaat verhuizen naar nieuwbouw.

De helft van de openbare ruimte wordt nu ingenomen door de infrastructuur voor de auto. Dat zijn wegen, maar ook parkeerplaatsen. Er is nu een overcapaciteit aan parkeerplaatsen in de binnenstad. Het winkelend publiek loopt terug, de transferia zijn een succes en de parkeergarage St. Jan is inmiddels al weer even in gebruik. Wij zien mogelijkheden om parkeergarage Tolbrug bij het Burgemeester Loeffplein om te bouwen tot sociale huurwoningen en hiermee de oude volkswijk De Pijp weer terug te bouwen.

Ook in de weilanden rondom De Groote Wielen kan nog worden bijgebouwd. Bovendien zien we veel leegstand in de appartementen boven de winkels in de binnenstad. Veel bovenwoningen zijn zelfs ontoegankelijk gemaakt. Naar schatting kunnen op die plekken enkele honderden woningen gerealiseerd worden.

voorsprong wijkbewoners

Bewoners uit de eigen wijk krijgen een voorsprong bij nieuwbouw. Zo voorkom je dat er niet alleen dure onbetaalbare nieuwe woningen worden gebouwd, waardoor buurtbewoners soms wel financieel gedwongen worden te vertrekken naar arme wijken.  

megalomaan

De Bossche Groenen wil geen megalomane projecten meer, zoals een dure ondergrondse parkeergarage of een theater van zeventig miljoen euro. We moeten investeren in natuur, openbaar groen en in duurzaam beheer en renovatie van woningen.

asbest

Voor 1 januari 2024 moeten alle asbestdaken gesaneerd zijn. Panden waar na 2024 nog asbestplaten op liggen, zijn niet meer verzekerd. Deze daken gaan na 25 jaar verweren, waardoor de asbestcementplaten zacht worden en honderdduizenden vezels uitspoelen en verwaaien. Dat levert een gevaar op voor de volksgezondheid.

In het buitengebied staan veel verwaarloosde schuren en stallen waar nog veel vierkante meters aan verweerde daken op liggen. Maar ook in wijken als de Tielekeshoeve in Sparrenburg liggen die platen op woningen. We willen dat de gemeente dat snel in beeld gaat brengen en met een aanvalsplan komt.

statushouders

Een snelle vestiging na toewijzing van een status is van belang voor integratie en participatie. Bovendien moet de gemeente actief blijven meewerken aan de opvang van asielzoekers. Als stad in een bevoorrecht land hebben we de plicht om mensen in nood te helpen.