Verkeer

Onze lucht is sterk vervuild. Het autogebruik in de binnenstad wil De Bossche Groenen daarom verder terugdringen. De alternatieven – de fiets en duurzaam, hoogfrequent openbaar vervoer – hebben de toekomst. Het gebruik van elektrische deelauto’s en -scooters moeten we stimuleren. De gemeente moet fossielvrij worden.

luchtkwaliteit

Leefbaarheid gaat, behalve over verkeer en geluid, ook over het recreëren en sporten in de buitenlucht en over een goede luchtkwaliteit. De verschillende thema’s hebben een duidelijk verband met elkaar. Het is belangrijk dat mensen vrij en gezond kunnen ademen.

fiets

Door te kiezen voor andere vervoersmiddelen kan het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer worden teruggedrongen. De gemeente moet het gebruik van openbaar vervoer en de fiets faciliteren en aanmoedigen. Sternetroutes voor de fiets moeten – waar nodig – ongelijkvloerse kruisingen krijgen. Daarom kiezen we bijvoorbeeld voor een fietsbrug op de Vlietdijk in De Groote Wielen.

Het onderhoud van recreatieve fietspaden en veilige oversteekplaatsen heeft meer aandacht nodig. Gevaarlijke kruisingen (denk aan de kruising De Haverlij / Beverspijken), moeten snel worden aangepakt en omgebouwd.

openbaar vervoer

Beter openbaar vervoer naar de dorpen kan het autogebruik verminderen. Daarom pleit De Bossche Groenen voor meer bussen van en naar Engelen, Bokhoven, Rosmalen, De Groote Wielen, Nuland, Vinkel en Empel. Ook de verzorgingshuizen kunnen daarin betrokken worden. Dit kan eventueel vraaggestuurd vervoer – beter bekend als de belbus – zijn. 

We willen dat er volwaardige alternatieven worden ontwikkeld voor de auto in de regio. De Bossche Groenen wil inzetten op hoogwaardig, duurzaam en comfortabel openbaar vervoer.

Wij pleiten bijvoorbeeld voor een lightrail die de dorpen en wijken ontsluit. Een gezamenlijke lobby met de provincie en de omliggende gemeenten bij het Rijk is de eerste stap.

watervervoer

Den Bosch is een waterstad. We maken daar nog veel te weinig gebruik van. Vervoer over water kan het wegverkeer verminderen en moet daarom gestimuleerd en gefaciliteerd worden. Het lijkt ons een uitdaging elektrisch aangedreven watertaxi’s tussen Engelen – met een grote wijk als De Haverleij – en de binnenstad van Den Bosch te laten varen. Daar is genoeg potentie voor.

Een andere mogelijkheid is een transferiumboot. Die kan vertrekken vanuit een transferium nabij de Brabanthallen en de Gruyterfabriek naar het centrum (de Zuid-Willemsvaart).

autovrije zone

We zien graag een uitbreiding van de autovrije zones. Meer groen in de binnenstad kan ook worden gerealiseerd door een aantal pleinen – zoals het pleintje voor de Catharinakerk – geheel autovrij te maken en groen in te richten. Straatparkeren in de binnenstad willen wij naar de randen van de binnenstad verplaatsen. De parkeergarages St. Jan, Paleiskwartier en de P&R Maijweg zijn hiervoor zeer geschikt. De gemeentelijke parkeergarage In de Boerenmouw willen wij vrijmaken voor vergunninghouders. 

elektrisch rijden

Elektrisch vervoer is minder belastend voor het milieu en beter voor de luchtkwaliteit. De Bossche Groenen wil daarom meer laadpalen, voor zowel auto’s als fietsen. Het aanleggen van een dicht netwerk met openbare laadpalen draagt bij aan het stimuleren van elektrisch vervoer. Wie elektrisch rijdt, krijgt bovendien meer privileges. Zo mogen distributeurs die elektrisch rijden dieper de binnenstad in dan vervuilende auto’s. 

deelauto en -scooter

Een volledig elektrische auto is lang niet voor iedereen betaalbaar. Deelmobiliteit van zowel elektrische auto’s als scooters wordt echter steeds goedkoper en gemeengoed. De Bossche Groenen stimuleert het gebruik van elektrische deelauto’s, onder meer met goedkopere parkeervergunningen voor deelauto’s. 

de ring

We willen de leefkwaliteit verhogen in de wijken die grenzen aan de autosnelwegen om de stad, door de luchtkwaliteit te verbeteren en de geluidsoverlast terug te dringen. Daarvoor willen we snelheid op de ring van Den Bosch (A2 en A59) terugbrengen naar 80 km/u. Beide autosnelwegen lopen door en langs dichtbevolkte woonwijken in Noord, West en Oost. 

de binnenstadring

Wij willen doorpakken op de ombouw van de binnenstadring naar een groene, 30 km/u boulevard. De aanleg van de Randweg heeft de binnenstadring ontlast en de bereikbaarheid van de stad verhoogd, maar zorgt nu voor verkeersdruk en opstopping in wijken als Het Paleiskwartier en Boschveld. De verkeersintensiteit op de tweede ring van de stad – en de daarmee gepaard gaande toename van de parkeerdruk – zet de leefbaarheid van de buitenwijken sterk onder druk. 

diezebrug

Om het doorgaand verkeer op de binnenstadring te weren, wil De Bossche Groenen de Diezebrug ombouwen tot een wandel- en fietsbrug. De Tramkade is een culturele hotspot; daar wil je geen drukke verkeersader doorheen hebben lopen. De Vogelstraat willen wij onder het spoor doortrekken en laten aansluiten op de Nelson Mandelalaan. Dat leidt tot minder doorgaand autoverkeer in de Brugstraat en in de binnenstad. Het plan voor de Kop van het Zand moet op dit onderdeel worden herzien. 

spoorwegen

Toename van goederenvervoer over het spoor vinden wij zorgelijk. Niet alleen vanwege het vervoer van gevaarlijke stoffen door het hart van onze stad, maar ook door de aantasting van het woon- en leefklimaat van de mensen die direct aan het spoor wonen. Denk hierbij aan geluidsoverlast en trillingen, met gevaar voor verzakking van panden. De waardevolle platanen langs de Boschveldweg dienen te worden behouden. 

Het aantal goederentreinen moet worden beperkt. Deze treinen moeten niet in de nachtelijke uren en niet harder dan 40 km/u rijden. Gevaarlijke en risicovolle transporten horen hier helemaal niet thuis en moeten over de goed beveiligde Betuweroute. Het stadsbestuur zou samen met andere gemeenten moeten optrekken om druk te zetten op de minister en ProRail om hier andere keuzes in te maken. Ook ander goederenvervoer moet zo snel mogelijk weer over de Betuweroute.

Wij willen een treinstation voor Maaspoort weer terug op de agenda.

schoolroutes

We vinden dat iedereen – jong en oud – veilig over straat moet kunnen. Dat vraagt onder meer veilige schoolroutes zodat kinderen zo veel mogelijk zelfstandig naar school kunnen. Denk daarbij aan zebrapaden met verkeerremmende maatregelen. De Bossche Groenen wil van alle schoolroutes, veilige routes maken. 

Wij pleiten voor stimuleringsmaatregelen voor scholen die fietsvriendelijk en auto-ontmoedigend werken. Het zou helpen om een lokaal aanspreekpunt – wellicht een loket – op te richten voor het onderwerp scholen en verkeer binnen het verkeersdomein van de gemeente.

tweetakt

Een verbod op vervuilende tweetaktmotoren in de gehele gemeente is een noodzakelijke maatregel. Dan hebben we het over zowel brommers als bladblazers en grasmaaiers. Tweetaktmotoren zijn zeer vervuilend, omdat behalve de brandstof ook de olie wordt verbrand. Er zijn inmiddels genoeg betaalbare alternatieven beschikbaar. Mensen die in de natuur – zoals het Bossche Broek en de Gement – willen wandelen, joggen of fietsen, zouden dat zoveel mogelijk ongehinderd moeten kunnen doen. Als tegemoetkoming aan bezitters van deze voertuigen en machines kan een inruilpremie worden verstrekt.

bokhovensedijk

De Haverlij breidt uit met twee kastelen. Bokhoven zal daardoor met meer doorgaand verkeer te maken krijgen. Dat komt de leefbaarheid en veiligheid in het dorp niet ten goede. De Bossche Groenen pleit daarom voor afsluiting van de Bokhovensedijk voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Dit komt ook de flora en fauna op de dijk en in de directe omgeving ten goede.

‘uitlopers’

Er is een visie nodig op de inrichting van kruisingen en het verbinden van stadsparken met het  buitengebied. Wat ons betreft krijgt de stad vanaf de kern ‘groene uitlopers’ naar de parken en wijken. Die uitlopers verbinden de stad met het buitengebied, waarbij barrières – het spoor en drukke wegen – zoveel mogelijk worden opgeheven door groene overkluizingen of (brede) onderdoorgangen.