Voorwaarden

Algemene Voorwaarden: 

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

De Bossche Groenen:
De Bossche Groenen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64936155.
Bedrijf:
De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Consument:
De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Koop op afstand:
De overeenkomst tussen de wederpartij en De Bossche Groenen, waarbij in het kader van een door de De Bossche Groenen georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.
Overeenkomst:
Elke overeenkomst gesloten tussen De Bossche Groenen en de Wederpartij.
Product:
Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en De Bossche Groenen.
Wederpartij:
Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Paragraaf: 1 Werkingssfeer 

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen De Bossche Groenen en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Daarmee in strijd komende of daarvan afwijkende voorwaarden van de koper zijn alleen dan van toepassing, indien De Bossche Groenen deze schriftelijk heeft aanvaard. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De Bossche Groenen, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De Bossche Groenen en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Indien De Bossche Groenen niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat De Bossche Groenen in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Paragraaf: 2 Verantwoordelijkheid voor het online-aanbod

De Bossche Groenen is in zijn geheel verantwoordelijk voor de in een (De Bossche Groenen-shop) aangeboden artikelen en motieven en de vormgeving van de shop.

Paragraaf: 3 Koopovereenkomst

(1) De op deze pagina vermelde “Aanbiedingen” zijn een vrijblijvende uitnodiging aan de klant om bij De Bossche Groenen te bestellen.
(2) Door het versturen van het op internet ingevulde bestelformulier geeft de klant bindend aan op het aanbod in te gaan en aldus een koopovereenkomst c.q. productie-overeenkomst af te sluiten. Voor het uiteindelijke versturen heeft de klant op een overzichtspagina de mogelijkheid om de juistheid van de gegevens te controleren en desgewenst te corrigeren. Voor de bestelprocedure kan op dit moment worden gekozen uit onderstaande talen: Nederlands.
Daarop stuurt De Bossche Groenen de klant per e-mail een bestelbevestiging en controleert het aanbod op de juridische en daadwerkelijke uitvoerbaarheid, in het bijzonder op een mogelijke inbreuk op de auteursrechten van derden. De orderbevestiging kan niet worden gezien als leveringsbevestiging, maar is uitsluitend bedoeld om de klant te informeren omtrent het feit dat de bestelling bij De Bossche Groenen is binnengekomen.
De overeenkomst komt pas tot stand wanneer De Bossche Groenen het bestelde product naar de klant heeft verzonden.
De details van de bestelling kunnen tevens online onder www.DeBosscheGroenen.nl in het gebruikersprofiel onder (Je Bestellingen) worden bekeken.
(3) De Bossche Groenen kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
(4) Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is De Bossche Groenen daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Bossche Groenen anders aangeeft.
(5) Een samengestelde prijsopgave verplicht De Bossche Groenen niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

(6) Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

(7) Het afsluiten van de koopovereenkomst gebeurt onder voorbehoud dat De Bossche Groenen zelf tijdig en volledig door leveranciers worden beleverd. Dit voorbehoud geldt niet in het geval van kortstondige leveringsproblemen of wanneer De Bossche Groenen verantwoordelijk is voor het niet leveren, in het bijzonder wanneer De Bossche Groenen nalaat, om tijdig voor een alternatief te zorgen. De klant wordt onmiddellijk in kennis gesteld van het niet beschikbaar zijn van het product. Wanneer de klant reeds heeft betaald, wordt dit terug betaald.
(8) De producten die worden aangeboden worden op maat gedrukt, hierdoor kunnen wij de bestelde producten niet terug nemen. Uiteraard worden productie fouten hersteld. Uiteraard kunt u altijd contact opnemen met ons om een oplossing te vinden mocht dit toch voor komen.
(9) Producten, maten of kleuren die besteld zijn maar niet meer leverbaar zijn, omdat deze niet meer in het asortiment zitten, word een alternatief voor aangeboden. Denkende aan een andere kleur, maat of geheel ander artikel. Kan hier geen keuze uit worden gemaakt, dan word het totaal bedrag van de artikelen die niet meer leverbaar zijn geretouneerd.
(10) De Bossche Groenen behoud altijd het recht om een order die geplaatst en voldaan is altijd nog te weigeren/annuleren.
(11) Bij annulering van een order worden geen kosten in rekening gebracht, dit alleen als het binnen 48 uur na het plaatsen van de order word aangegeven. Na 48 word er 20% van het totaal bedrag in rekening gebracht.
(12) De Bossche Groenen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de overeenkomst beëindigen.
(13) De Bossche Groenen kunnen de overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, opzeggen.
(14) Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De Bossche Groenen de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.
(15) Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Bossche Groenen zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
(16)Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De Bossche Groenen de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.
(17) Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal De Bossche Groenen daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal De Bossche Groenen proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
(18) De Bossche Groenen zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Bossche Groenen kunnen worden toegerekend.
(19) Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en De Bossche Groenen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Paragraaf: 4 Annulering overeenkomst

(1) De Wederpartij heeft het recht de overeenkomst te annuleren.
(2) Ingeval van annulering zal De Bossche Groenen de reeds gemaakte kosten in rekening brengen. Hiervan zal De Bossche Groenen de Wederpartij een overzicht van verstrekken.
(3) Daarnaast heeft De Bossche Groenen in geval van annulering 48 uur na het sluiten van de overeenkosmt het recht om 20% van de overeengekomen vergoeding in rekening te brengen in verband met de gederfde winst.
(4) In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige Honorarium te voldoen.’

Paragraaf: 5 Uitvoering overeenkomst

(1) De Bossche Groenen heeft het recht om de Overeenkomst uit te laten voeren door derden.
(2) De Bossche Groenen heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.
(3) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Bossche Groenen het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen.
(4) Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft De Bossche Groenen het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
(5) Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is De Bossche Groenen niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
(6) De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan De Bossche Groenen.
(7) Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft De Bossche Groenen het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

Paragraaf: 6 Levering/verzending en termijnen

(1) De levering zal plaatsvinden binnen een door De Bossche Groenen opgegeven termijn.

(2) Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

(3) Indien De Bossche Groenen gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Wederpartij deze aan De Bossche Groenen heeft verstrekt.

(4) Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij De Bossche Groenen schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij De Bossche Groenen alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

(5) Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat De Bossche Groenen zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat De Bossche Groenen binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.
(6) De levering wordt uitgevoerd door een door De Bossche Groenen gekozen expediteur. De klant is porto verschuldigd, die afhankelijk kan zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www. De Bossche Groenen
(7) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.
(8) Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats op locatie van De Bossche Groenen of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

(9) De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

(10) Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat De Bossche Groenen de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

(11) De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

(12) Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Paragraaf: 7 Risico-overgang consumenten

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

(2) De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Bossche Groenen.

(3) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Paragraaf: 8 Risico-overgang bedrijven

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

(2) De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van De Bossche Groenen.

(3) Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Paragraaf: 9 Prijzen

(1) Voor klanten uit de EU-landen zijn de aangegeven prijzen eindprijzen. Deze prijzen zijn inclusief de verschuldigde belastingen, in het bijzonder de BTW en andere heffingen van overheidswege. Verzendkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht en apart op deze factuur vermeld. Het leveringsadres is doorslaggevend.
(2) Voor klanten van buiten de EU zijn alle aangeboden prijzen nettoprijzen. Het leveringsadres is doorslaggevend. Indien overeenkomstig wettelijke bepalingen in het land van de ontvanger BTW moet worden betaald, moet dit bij ontvangst van de levering extra worden betaald. Bovendien kunnen invoerrechten verschuldigd zijn, die de klant bij ontvangst van de producten extra moet betalen.
(3) De klant is verzendkosten verschuldigd, die afhankelijk kunnen zijn van de waarde van de bestelling en de plaats waar moet worden geleverd. Actuele verzendkosten liggen onder www. De Bossche Groenen
(4) Koopprijs en verzendkosten moeten onmiddellijk zonder aftrek worden voldaan.

(5) Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

(6) Van alle bijkomende kosten zal De Bossche Groenen tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

(7) Indien De Bossche Groenen met de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is De Bossche Groenen gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

(8) Indien De Bossche Groenen het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

(9) Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op De Bossche Groenen rustende verplichting ingevolge de wet;
– De Bossche Groenen alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren.
– bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

(10) De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst de prijs wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Paragraaf: 10 Koop op afstand

(1) Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

(2) Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen 30 kalenderdagen te geschieden.

(3) Ingeval van Koop op afstand heeft De Bossche Groenen het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

(4) Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de De Bossche Groenen geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

(5) In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na 30 kalenderdagen te herroepen indien De Bossche Groenen het product niet binnen 30 kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn overeen zijn gekomen.

(6) Indien De Bossche Groenen niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende één jaar na de ontvangst van de door De Bossche Groenen geleverde zaken, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien De Bossche Groenen in één jaar alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

(7) De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het door De Bossche Groenen geplaatste standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

(8) Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

(9) Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen veertien kalenderdagen terug te zenden omdat de WederpartijDe Bossche Groenen heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

(10) Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort De Bossche Groenen uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

(11) Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt De Bossche Groenen de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort De Bossche Groenen uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien De Bossche Groenen en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van De Bossche Groenen. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

(12) Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

– producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De Bossche Groenen
geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

– verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

– hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

– producten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

– producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

– producten die snel kunnen bederven of verouderen;

– producten van persoonlijke aard;

– producten op maat gemaakt.

Paragraaf: 11 Betaling

(1) Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door De Bossche Groenen aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

(2) De betaling kan in de vorm van iDeal betaalmogelijkheden plaatsvinden. De Bossche Groenen heeft het recht om de keuzemogelijkheden van de betalingswijze waartussen een klant kan kiezen, afhankelijk van de waarde van de besteling, de regio waarnaar de zending moet worden verstuurd of andere zakelijke criteria, te beperken.

(3) Betaling dient vooraf te geschieden.
(4) Wanneer de door de klant gekozen betalingswijze, ondanks de contractuele uitvoering door De Bossche Groenen, in het bijzonder wanneer betaling door een tekort op de rekening van de klant of door het opgeven van onjuiste gegevens niet kan worden uitgevoerd, is de klant verplicht om De Bossche Groenen of de door De Bossche Groenen met de afwikkeling belaste derden de hierdoor ontstane meerkosten te betalen.
a) Bij het niet nakomen van de betalingsverplichting door de klant, heeft De Bossche Groenen het recht haar vordering in handen te geven van een incassobureau en de voor de betaling noodzakelijke persoonsgegevens aan deze derde partij door te geven.
b) Wanneer derden bij de afwikkeling van de betaling worden ingeschakeld, wordt de betaling ten opzichte van De Bossche Groenen pas dan geacht te zijn voldaan, als het bedrag conform de overeenkomst aan de derde partij ter beschikking is gesteld, zodat de derde partij daarover zonder enige beperking kan beschikken.
(5) De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

(6) Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

(7) Na het verstrijken van {aantal dagen} na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

(8) In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van De Bossche Groenen en de verplichtingen van de Wederpartij jegens De Bossche Groenen onmiddellijk opeisbaar.

Paragraaf: 12 Incassokosten

(1) Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

(2) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Bossche Groenen, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

(3) Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft De Bossche Groenen, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

(4) Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft De Bossche Groenen pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat De Bossche Groenen de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen veertien dagen te voldoen.

(5) De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Paragraaf: 13 Eigendomsvoorbehoud

(1) Alle door De Bossche Groenen in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van De Bossche Groenen totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

(2) Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

(3) Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Paragraaf: 14 Opschorting

(1) Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De Bossche Groenen het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

(2) Voorts is De Bossche Groenen bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst De Bossche Groenen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De Bossche Groenen kan worden gevergd.

(3) De Bossche Groenen behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.


Paragraaf: 15 Ontbinding

(1) Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De Bossche Groenen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

(2) Voorts is De Bossche Groenen bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

– na het sluiten van de Overeenkomst De Bossche Groenen omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

– de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

– door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van De Bossche Groenen kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

– zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De Bossche Groenen kan worden gevergd;

– de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

– de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

– de Wederpartij komt te overlijden.

(3) Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

(4) Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De Bossche Groenen op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

(5) Indien De Bossche Groenen de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De Bossche Groenen niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

(6) Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door De Bossche Groenen geleden schade.


Paragraaf: 16 Overmacht

(1) Een tekortkoming kan niet aan De Bossche Groenen of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

(2) Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De Bossche Groenen geen invloed kan uitoefenen en waardoor De Bossche Groenen niet in staat is de verplichtingen na te komen.

(3) Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De Bossche Groenen in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

(4) De Bossche Groenen heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De Bossche Groenen zijn verbintenis had moeten nakomen.

(5) In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

(6) Zowel De Bossche Groenen als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

(7) Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De Bossche Groenen zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

(8) Indien De Bossche Groenen ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De Bossche Groenen gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Paragraaf: 17 Garantie

(1) Opgaven, tekeningen, afbeeldingen, technische gegevens, omschrijvingen van gewichten, afmetingen en vermogen, die in folders, catalogi, mailings, advertenties of prijslijsten zijn opgenomen, hebben een puur informatief karakter. De Bossche Groenen kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de juistheid van deze gegevens. Uitsluitend de in de opdrachtbevestiging vermelde opgaven zijn doorslaggevend ten aanzien van de soort en de omvang van de levering.
(2) De Bossche Groenen garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. De Bossche Groenen garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

(3) De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen en buiten Nederland.

(4) Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

(5) Indien het geleverde Product niet voldoet aan de garantie, zal De Bossche Groenen, na vermelding hiervan, het Product binnen een redelijke termijn na ontvangst kosteloos vervangen of herstellen.

(6) Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

(7) Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat De Bossche Groenen in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

(8) De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar De Bossche Groenen geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

(9) Indien in geval van gebreken producten terug worden gestuurd, zal De Bossche Groenen tevens de portokosten voor haar rekening nemen.
(10) Naar de huidige stand der techniek kan niet worden gegarandeerd dat de uitwisseling van gegevens via het internet foutloos verloopt en/of te allen tijde mogelijk is. Derhalve kan De Bossche Groenen niet aansprakelijk worden gesteld voor de ononderbroken beschikbaarheid van het online-aanbod.
(11) De aanspraken van de klant op garantie zijn gebonden aan de voorwaarde, dat deze, indien de klant een ondernemer is, zijn verplichte controle- en reclameringsverplichtingen overeenkomstig abw..
(12) De verjaringstermijn van garantie-aanspraken voor de geleverde producten bedraagt 1 jaar vanaf het moment dat de producten zijn ontvangen. Indien de klant een ondernemer is, bedraagt de verjaringstermijn een jaar.

Paragraaf: 18 Onderzoek en reclame

(1) De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen twee dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

(2) Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na levering van het Product schriftelijk aan De Bossche Groenen gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

(3) Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen twee dagen na ontdekking ervan aan De Bossche Groenen gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

(4) Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van twee maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

(5) Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

(6) De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij De Bossche Groenen binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

(7) Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Paragraaf: 19 Beperking van de aansprakelijkheid

(1) De Bossche Groenen is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De Bossche Groenen. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:

– materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;

– redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;

– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;

– redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

(2) De Bossche Groenen is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

(3) De Bossche Groenen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De Bossche Groenen is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Bossche Groenen kenbaar behoorde te zijn.

(4) De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van De Bossche Groenen of zijn leidinggevende ondergeschikten.

(5) De Bossche Groenen is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

(6) Indien De Bossche Groenen aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De Bossche Groenen beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal/tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door De Bossche Groenen aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat De Bossche Groenen overeenkomstig de verzekering draagt.

(7) De Wederpartij dient de schade waarvoor De Bossche Groenen aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan De Bossche Groenen te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

(8) Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De Bossche Groenen vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.


Paragraaf: 20 Vrijwaring

(1) De Wederpartij vrijwaart De Bossche Groenen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

(2) Indien De Bossche Groenen door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De Bossche Groenen zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De Bossche Groenen en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.


Paragraaf: 21 Verjaringstermijn

(1) Voor alle vorderingen jegens De Bossche Groenen en de door De Bossche Groenen (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

(2) Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij De Bossche Groenen ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Paragraaf: 22 Recht tot herroeping

Goederen die op maat gedrukt zijn Kunnen NIET geretourneerd worden, ook pasmodellen niet. Aangeboden goederen worden geweigerd en geretourneerd op uw kosten. Al deze leveringen zijn definitief

(1) Recht tot herroeping
Indien u consument bent in de zin van het burgelijk wetboek (abw), kunt u uw verklaring op basis waarvan de overeenkomst tot stand is gekomen binnen twee weken zonder opgaaf van redenen schriftelijk (bijv. per brief, fax of e-mail) of indien het product u voor het verstrijken van deze termijn wordt geleverd – door het terugzenden van het product herroepen. De termijn begint te lopen nadat u deze instructie schriftelijk heeft ontvangen, echter niet eerder dan nadat de producten bij de ontvanger zijn aangekomen (bij herhaaldelijke levering van gelijksoortige producten niet alvorens de eerste deellevering is aangekomen) en evenmin alvorens wij hebben voldaan aan onze informatieverplichtingen. Voor inachtneming van de termijn voor herroeping volstaat het de herroeping of het product voor het verstrijken van de termijn op te sturen.
De verklaring van herroeping of de terugzending van de producten dient te worden verstuurd naar:
De Bossche Groenen
Frederik Hendriklaan 126

5212 BJ

of per e-mail aan: info@DeBosscheGroenen.nl
Dit herroepingsrecht bestaat niet bij overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten die De Bossche Groenen op basis van specificaties van de klant heeft vervaardigd, of die duidelijk op persoonlijke behoeften van de klant zijn toegesneden. Dat geldt met name voor producten die met motieven (teksten of motieven) naar wens van de klant worden bedrukt. Het is de klant bekend dat hij De Bossche Groenen bij bestelling van zulke producten een concrete opdracht geeft tot het vervaardigen van de bedoelde producten.
(2)
Gevolgen van de herroeping
. In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de over en weer geleverde prestaties te worden teruggegeven en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden afgestaan. Indien u de ontvangen prestatie geheel of ten dele niet of slechts in verslechterde toestand kunt teruggeven, dient u ons de waardevermindering dienovereenkomstig te vergoeden. Indien het gaat om goederen die u ter beschikking zijn gesteld, geldt dit niet, indien de verslechtering uitsluitend te wijten is aan het controleren ervan – zoals dat bijvoorbeeld ook in een winkel mogelijk zou zijn geweest. Voor het overige kunt u de vergoedingsplicht voor waardevermindering op grond van verslechtering door het in gebruik nemen van de goederen overeenkomstig zijn bestemming vermijden, door de goederen niet als uw eigendom in gebruik te nemen en alles na te laten waardoor de waarde wordt verminderd. Goederen die als pakket kunnen worden verzonden dienen voor ons risico te worden teruggestuurd. U dient de kosten voor terugzending te dragen, indien de geleverde goederen overeenkomstig de bestelling zijn en de prijs van de terug te zenden goederen een bedrag van 40 Euro niet overschrijdt, of indien u bij een hogere prijs van de goederen ten tijde van de herroeping nog niet de tegenprestatie of een contractueel vastgelegde gedeeltelijke betaling heeft voldaan. In de overige gevallen is de terugzending voor u gratis. Goederen die niet als pakket kunnen worden verzonden worden bij u afgehaald. Verplichtingen tot restitutie van betalingen moeten binnen 30 dagen worden voldaan. Voor u begint de termijn te lopen met verzending van uw herroepingsverklaring of de goederen, voor ons met de ontvangst daarvan.
Indien de overeenkomst in zijn geheel wordt herroepen, draagt De Bossche Groenen ook de kosten voor de verzending van de waren naar de consument (toezendingskosten).
Einde van de instructie aangaande het herroepingsrecht.

.

Paragraaf: 23 Afwijkingen van vorm en van technische aard

(1) Wij behouden ons uitdrukkelijk voor dat bij nakoming van de overeenkomst afwijkingen kunnen optreden ten opzichte van de beschrijvingen en informatie in onze prospectussen, catalogi en andere schriftelijke en elektronische documenten voor wat betreft de eigenschappen van stoffen, kleuren, gewicht, afmetingen, vormgeving en dergelijke kenmerken, voor zover die van de klant kunnen worden gevergd. Redenen voor dergelijke te accepteren wijzigingen kunnen voortvloeien uit in de handel gebruikelijke schommelingen en technische productiemethoden.
(2) Het kan voorkomen dat bij orders met verschillende modellen ( heren, dames of kinder ) een kleur verschil kan optreden. Dit is het gevolg van diverse leveranciers in textiel en modellen. Mocht u hierover meer informatie willen, dan kunt u contact opnemen met de support.