schriftelijke vragen verkeersveiligheid kruisboelijn

De Bossche Groenen vindt het net zoals veel ouders belangrijk dat kinderen veilig van en naar school kunnen. Veilige schoolroutes zijn belangrijk omdat (jonge)kinderen kwetsbare verkeersdeelnemers zijn. Daarom spreekt onze fractie regelmatig met schooldirecties en medezeggenschapsraden in onze gemeente om te horen hoe zij de veiligheid rondom de school ervaren.

Onze fractie zou graag zien dat ook onze gemeente werk maakt van het veiliger maken van oversteekplaatsen door dit soort maatregelen te treffen om de snelheid van het autoverkeer te verminderen. Ook heeft het college in de strijd tegen het hardrijden aangekondigd te onderzoeken op welke straten de snelheid teruggebracht kan worden naar 30 km/u. De fractie van De Bossche Groenen juicht deze stap toe. Met het terugbrengen van de snelheid zal het aantal ongevallen met ernstig letsel afnemen.

De Kruisboelijn en de Nour zijn twee basisscholen die tegenover elkaar liggen op de Kruiskamp. De Nour heeft een streekfunctie. Veel ouders komen van buiten de stad en halen en brengen de kinderen met de auto. Hierdoor is er veel autoverkeer in de omgeving van de school. Ouders parkeren de auto’s op de stoep rondom de school, wat de overzichtelijkheid niet ten goede komt. Ook het hardrijden op de Churchilllaan en de Commissaris Bosch van Drakesteinlaan maakt dat het onveilig is. Helemaal omdat er ter hoogte van de scholen een oversteekplaats ontbreekt. De kinderen moeten zich tussen de auto’s door een weg banen naar de ingang van de school. Dat zorgt voor een onveilige en onwenselijke situatie.  

De fractie van De Bossche Groenen zou graag zien dat het college samen met de scholen optrekt waar het gaat om het oplossen van de knelpunten en is benieuwd of zij ook op de hoogte is van de problematiek waar ouders van schoolgaande kinderen mee worden geconfronteerd. Hierover hebben we schriftelijke vragen gesteld