Voorjaarsnota 2022, kijken naar wat wél kan

Dit jaar stellen we de laatste begroting van deze raadsperiode vast. Door covid was het een bewogen afgelopen jaar. Wat is het zwaar geweest… Mensen zijn ziek geworden, hebben dierbaren verloren. Ondernemers en inwoners van onze gemeente voelen allemaal de gevolgen. Wat fijn dat er nu licht aan het einde van de tunnel schijnt, dat het vaccineren op stoom komt en de samenleving langzaam weer open gaat!

Lezen we de Voorjaarsnota, dan valt het op dat College zichzelf wel een beetje in de wachtkamer zet. Wachten op compensatie van het Rijk, wachten op de nieuwe regering… Het college is gekomen met Bosch corona-herstelfonds en andere regelingen om financieel waar mogelijk inwoners en ondernemers te ondersteunen. Laten we hopen op snel herstel en dat het vangnet van het college en het rijk afdoende is. In de tussentijd moeten we kijken naar wat wél kan; Beter uit de crisis proberen komen door in te spelen op ontwikkelingen in de maatschappij.

Investeer in de toekomst
Vorig jaar bij de voorjaarsnota hamerde De Bossche Groenen er al op; Antycyclisch investeren om uit de crisis te komen. We hebben voorstellen gedaan m.b.t. de binnenstadbevoorrading. Inmiddels zien we dat de markt bol staat van de bezorgdiensten, pakketservices en andere logistieke hoogstandjes, terwijl het bij de bevoorrading in Den Bosch “terug naar het oude normaal” is.

Het lang slepende dossier over de Azijnfabriek heeft dit college wel tot een goed einde gebracht. DBG heeft er altijd voor gepleit deze bijzondere formule in stand te houden en te zoeken naar duurzame oplossingen binnen of buiten het Groot Tuighuis. Dat is gelukt. Het voortbestaan van de Azijnfabriek is voor langere tijd veilig gesteld.

Het college heeft ook belangrijke stappen gezet op weg naar een klimaatneutrale stad. De Bossche Groenen heeft een aantal aanvullende voorstellen gedaan om de belangen van natuur en landschap nadrukkelijk mee te nemen in de klimaatambities, helaas ziet niet nog niet iedereen in de raad het belang. De Bossche Groenen zal deze geluiden blijven laten horen, ook in de raad.

Actie op Noord

 

Energietransitie en Klimaat
En ja, DBG is voor de energietransitie! En ja, ook wij snappen dat wind een belangrijke speler daarin is. Maar we moeten ook winst boeken met zon op dak en het upgraden van landschap en biodiversiteit. Het begint met isoleren, klimaatneutraal bouwen, minder energie gebruiken(!) en het optimaal benutten van daken. Daarnaast geloven wij nog steeds in zelf investeren. Niet alleen faciliteren, ook participeren als gemeente in projecten. En wat ons betreft nog een stapje meer. Winst kan worden geherinvesteerd in nieuwe klimaatprojecten. Bijvoorbeeld in de aanleg van een klimaatbos op gemeentegrond. Denk daarbij aan houtwinning voor de houtbouw. De CO2 opslag blijft daarmee behouden.

Het is mooi dat dit College werk heeft gemaakt van meer groen in de stad. Er is gestart met het jaarlijks aanplanten van extra bomen in wijken en buurten, het programma Groene Delta, aanleg tweede fase Kanaalpark, moeras zanddepot bij het Engelermeer en natuurontwikkeling op de Hooge Heide en de Henriettewaard. Belangrijke projecten voor ons landschap, natuur en milieu.

DBG blijft op een aantal fronten fundamenteel anders aankijken tegen zaken dan dit College. Na twee fases binnenstadsring wordt voor ons pijnlijk duidelijk dat de ring een racebaan aan het worden is. Kijkende naar de uitgangspunten uit 2013 wijken we ver af van hetgeen we ooit bedoeld hadden. De kans is er om dit dossier nu om nog aan te passen! Eenmaal klaar, zoals het stuk zuid-Willemsvaart van Sluis 0 tot Kardinaal van Rossumplein, en het ligt er in voor 30 jaar… (een uitzondering daargelaten, zoals de rotonde/kruising/weet-u-het-nog? aan de Bruistensingel/Empelseweg). Oplossingen zoals bij b.v. de van Berckelstraat spreken ons meer aan. Geen halve maatregelen!

Wij  focussen op oplossingen! Besluiten die 12 jaar geleden te revolutionair waren zouden nu op meer draagvlak kunnen rekenen, met wat hulp van een groene coalitie…

Meer groene successen:

 Plastic wegwerpbekers op evenementen en festivals zijn voortaan taboe.
 Plezierjacht op gemeentelijke gronden wordt afgebouwd.
 Het gebruik van glyfosaat door de pachter is niet meer toegestaan.
 Aandacht voor ecologisch (berm)beheer.
 Werk maken van vuurwerkvrije zones.

Maar we zouden De Bossche Groenen niet zijn als onze ambities niet verder reiken. Voor de laatste voorjaarsnota van deze raadsperiode komen wij met meer concrete voorstellen. Niet afwachten, maar nu de opdoemende uitdagingen aanpakken!

De woningcrisis
DBG wil graag een vervolg op het experiment met Tiny Houses (Minitopia), maar ook structurele oplossingen voor de woningnood, zoals de gemeente actief te laten deelnemen aan woningbouwcorporaties in de stad. Zo kunnen we invloed uitoefenen op de markt. De uitverkoop van betaalbare huurwoningen moet stoppen! De gemeente zou zo ook meer werk kunnen maken van het klimaatneutraal maken van huurwoningen. Veel daken van sociale huurwoningen blijven nu helaas leeg. Daarnaast blijven we hameren op inbreiden van de stad. Lelijke plekken mooi maken, rommel uit het verleden opruimen! Niet zoals nu onzalige plannen doordrukken waarbij binnenstedelijk groen geofferd wordt, maar saneren van oude industriegebieden bijvoorbeeld. Dit vraagt om actieve sturing en visie. Bij verdichten hoort ook lucht scheppen, kwalitatieve buitenruime in het groen. Wat ons betreft liggen hier de kansen voor de toekomst.

Annapark

Samenleving
De pandemie heeft een zware wissel getrokken op onze samenleving. Verdeeldheid en wantrouwen steken overal de kop op. Het sociaal domein is in beweging, jongeren vallen buiten de boot, wachtlijsten in de Jeugdzorg en GGZ lopen te ver op. We moeten hier aandacht voor blijven houden als we herstel willen bestendigen. De kloof tussen jong en oud, arm en rijk, wit en zwart, links en rechts was nooit groter. Door te blijven luisteren naar andersdenkenden, door perspectief en ruimte te bieden aan kwetsbaren, door jeugdbeleid te voeren waarbij jongeren het initiatief kunnen nemen en waarbij de gemeente prioriteit geeft aan kansengelijkheid, diversiteit en continuïteit, komen we weer naast i.p.v. tegenover elkaar te staan.

De tekortkomingen in de Jeugdzorg komen voor rekening van volgende generaties, Brabantse gemeenten moeten beter samenwerken aan beleid om de schade te beperken. DBG gelooft in sociale cohesie als preventiemiddel voor achterstanden, problemen en uitval. Co-housing, sociale woonvormen, wijkzorg, verbinding tussen bevolkingsgroepen en generaties kunnen bijdragen aan de sociale uitdagingen van de toekomst. Nabuurschap in de strijd tegen eenzaamheid.

De toekomst moét groener en schoner. Dan gaat het niet alleen om het klimaat, maar ook om de afvalberg, de sluipende vervuiling, herstel van ons landschap en de transitie naar een natuur-inclusieve landbouw. Wij hebben onze leefomgeving in bruikleen van toekomstige generaties. Dit rentmeesterschap vereist lange termijn denken waarbij we op korte termijn niet moeten afwachten, maar met vooruitziende blik  #samen werk maken van een betere wereld.

Bekijk de volledige bijdrage van Will Hoeben namens De Bossche Groenen aan de Algemene Beschouwingen: